Skip to content

Gassen database

Damp / gas: Acetaldehyde / Acetaldehyde
Formule: C2H40
Grenswaarde: 25,00 ppm


Acetaldehyde, soms gekend als ethanal, is een organische chemische samenstelling met formule CH3CHO of MeCHO. Het is een brandbare vloeistof met een fruitige geur. Acetaldehyde komt natuurlijk voor in rijp fruit, koffie, en vers brood, en langs wordt geproduceerd installaties als deel van hun normaal metabolisme. Het is algemeen vastgesteld dat deze chemische stof een “katergevoel” veroorzaakt.

Damp / gas: Alfa Pineen / Alpha Pinene
Formule: C10H16
Grenswaarde: 20,00 ppm


Pinenen zijn inflammatoire, licht vluchtige, kleurloze vloeistof met een terpentine geur. Hun smelt-en kooktemperatuur, hun dichtheden verschillen slechts in geringe mate. α-pineen is schadelijk , β-pineen is irriterend. α-pineen meestal geoxideerd tot verbenone , myrtenol , pineen oxide en andere producten.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij contact met de huid.
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Damp / gas: Ammoniak / Ammonia
Formule: NH3
Grenswaarde: 20,00 ppm


Ammoniak is bij kamertemperatuur een gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Ammoniak is giftig bij inademing, kan brandwonden veroorzaken en is sterk irriterend aan ogen en slijmvliezen.

Damp / gas: Benzeen / Benzene
Formule: C6H6
Grenswaarde: 1,00 ppm


Benzeen is een kleurloze vloeistof met een zoete geur.
Een korte blootstelling (5 tot 10 minuten) aan zeer hoge concentraties in de lucht (30-70.000 mg/m³) kan dodelijk zijn. Bij lagere concentraties (2500-10000 mg/m³) kan duizeligheid, hartritmestoornissen, tremors, verwarring en bewusteloosheid optreden. Inslikken van hoge concentraties kan braken, duizeligheid, stuipen en zelfs de dood veroorzaken. Over gezondheidseffecten na het inslikken van lage concentraties is niets bekend. Wanneer benzeen op je huid terecht komt, kan dat roodheid en wonden veroorzaken. Benzeen dat in contact komt met je ogen, kan zorgen voor algemene irritatie en kan het hoornvlies beschadigen.

Damp / gas: Chloorpicrine / Chloropicrine
Formule: CCL3NO2
Grenswaarde: 0,10 ppm


Chloorpicrine (ook wel: trichloornitromethaan) is een kleurloze, enigszins olieachtige vloeistof met een scherpe geur. De damp is 5,7 keer zwaarder dan lucht. Het is een giftige stof, en een gevaarlijke concentratie kan zeer snel bereikt worden bij verdamping van de stof bij 20°C. De stof irriteert de ogen, huid en luchtwegen en veroorzaakt tranende ogen; bij blootstelling aan hoge concentraties kan dodelijk longoedeem optreden. Symptomen bij kortstondige blootstelling zijn: buikpijn, hoesten, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, keelpijn, braken; deze kunnen met vertraging tot uiting komen.

Damp / gas: 1,2 dibroomethaan / Ethylenebromide
Formule: C2H4Br2
Grenswaarde: 0,00026 ppm


1,2-dibroomethaan (ook ethyleendibromide of EDB genoemd) is een toxisch broomderivaat van etheen met een milde, zoete geur. Het is een kleurloze vloeistof, die slecht oplosbaar is in water. De stof komt in kleine hoeveelheden voor in de oceaan, waar de stof gevormd wordt door algen. Toch is de stof schadelijk voor het milieu als er grote hoeveelheden in het water terechtkomen. Bij contact met een heet oppervlak of met een vlam ontleedt deze stof onder vorming van giftige en bijtende dampen, waterstofbromide en broom. De stof ontleedt traag onder invloed van licht en vocht met vorming van corrosief waterstofbromide. Bovendien is EDB erg reactief (kans op brand en ontploffing) in de omgeving van volgende stoffen: aluminiumpoedermagnesiumnatriumkaliumcalciumsterke basen en sterke oxidatiemiddelen. 1,2-dibroomethaan veroorzaakt ernstige huid en de slijmvliezen en wordt geabsorbeerd door de huid. Het veroorzaakt hoofdpijn, braken, uremie, lever-en nierschade. Het is ook een kankerverwekkende stof.

Damp / gas: 1,2-Dichloorethaan / 1,2-Dichloroethane
Formule: C2H4CL2
Grenswaarde: 1,70 ppm


1,2-Dichloorethaan is een heldere vloeistof met een prettige, zoete geur. De stof komt van nature niet in het milieu voor, maar wordt door de mens in enorme hoeveelheden geproduceerd. De stof wordt voornamelijk toegepast bij de productie van vinylchloride en als toevoeging aan benzine. Verhoogde concentraties in de lucht komen voor nabij productiebedrijven, garages en benzinestations. Het inademen van 1,2-dichoorehtaan kan schade veroorzaken aan het zenuwstelsel, lever, nieren en longen. Blootstelling van proefdieren aan 1,2-dichloorethaan verhoogt de kans op maag-, borst-, lever- en longkanker. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze effecten ook bij mensen optreden.

Damp / gas: Ethylbenzeen / Ethylbenzene
Formule: C8H10
Grenswaarde: 20,00 ppm


Ethylbenzeen is een kleurloze organische vloeistof met een zoete, benzine-achtige geur. Op bepaalde niveaus, kan blootstelling aan ethylbenzeen schadelijk zijn voor uw gezondheid. Mensen blootgesteld aan lage niveaus van ethylbenzeen in de lucht voor een korte periode hebben geklaagd over de ogen en irritatie van de keel. Personen blootgesteld aan hogere niveaus hebben tekenen van meer ernstige effecten zoals verminderde beweeglijkheid en duizeligheid vertoond. Er zijn geen onderzoeken gerapporteerd over dood bij de mens na blootstelling aan ethylbenzeen. Er zijn echter aanwijzingen van dieren die suggereren dat het kan leiden tot de dood bij zeer hoge concentraties. Langdurige blootstelling aan ethylbenzeen heeft invloed op de menselijke gezondheid, maar daar is weinig informatie over bekend. Korte-termijn blootstelling van proefdieren aan hoge concentraties ethylbenzeen in de lucht kan leiden tot lever-en nierschade en veranderingen in het zenuwstelsel en in het bloed. De link tussen deze gezondheidseffecten en de blootstelling aan ethylbenzeen is niet duidelijk vanwege tegenstrijdige resultaten en zwakke punten in veel van de studies.

Damp / gas: Explosiemeting / Explosion
Formule: LEL
Grenswaarde: 10%


Procenten LEL worden gebruikt binnen het bereik van de volume percentage. En wel zo, dat de laagste concentratie waarbij een gas of damp in lucht explosief is, 100 % LEL wordt genoemd. De zgn. “onderste explosiegrens” (OEG).

Damp / gas: Formaldehyde/Formaldehyde
Formule: H2CO
Grenswaarde: 0,12 ppm


Formaldehyde is giftig. Formaldehyde is bewezen carcinogeen voor de mens (Intenational Agency for Research on Cancer, IARC, 2005). Het carcinogene effect werd reeds duidelijk aangetoond in studies met dieren maar de epidemiologische studies bij de mens maakten nog geen formele conclusies mogelijk. Het IARC rangschikte formaldehyde tot 2004 in groep IIa (waarschijnlijk carcinogeen) (WHO, 2000). In Juni 2004 besloot een internationale werkgroep van experts om op basis van de bestaande epidemiologische studies formaldehyde in groep I te plaatsen, dus carcinogeen voor de mens (IARC, 2005).
Formaldehyde kan de ogen, neus en keel gaan irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. Het is zelfs mogelijk om een beroepsastma op deze stof te ontwikkelen.

Damp / gas: Fosfine / Phosphine
Formule: PH3
Grenswaarde: 0,10 ppm


Fosfine, ook bekend als waterstoffosfine (PH 3 ) is een fosforverbinding, een hoogst giftig gas dat vaak voor ongediertebestrijding door beroking wordt gebruikt. Het gas zelf is geurloos, kleurloos, brandbaar, en al in vrij lage concentraties dodelijk.

Damp / gas: Hexaan / Hexane
Formule: C5H14
Grenswaarde: 20,00 ppm


Hexaan is een koolwaterstof en valt in de klasse van de alkanen, in het bijzonder de lineaire alkanen, waaronder ook ethaan en propaan vallen. De prefix hex- duidt aan dat het molecuul zes koolstofatomen bevat, terwijl het achtervoegsel -aan weergeeft dat deze atomen met een enkele binding zijn verbonden. Andere koolwaterstoffen met zes koolstofatomen zijn bijvoorbeeld cyclohexaan (een cycloalkaan) en benzeen (een aromaat). Hexaan is weinig reactief en is een bestanddeel van benzine. Bij inademing zorgt Hexaan voor Duizeligheid. Slaperigheid. Sufheid. Hoofdpijn. Misselijkheid. Zwakte. Bewusteloosheid. Op huid en ogen zorgt het voor roodheid en pijn.

Damp / gas: Isobutaan / Isobutane
Formule: C4H10
Grenswaarde: 800,00 ppm


Methylpropaan of isobutaan (ook gekend onder de handelsnaam R600a) is een licht ontvlambaar gas. Dit gas wordt vaak gebruikt als drijfgas in spuitbussen en als koelmiddel in koelkasten, als milieuvriendelijk alternatief voor CFK’s. Isobutaan is een isomeer van butaan. Reacties zijn brand, ontploffing, Kortademigheid. Verstikking.

Damp / gas: Isopentaan / Isopentane
Formule: C5H12
Grenswaarde: 600,00 ppm


Isopentaan, C 5 H 12, ook wel methylbutaan of 2-methylbutaan, is een vertakte alkaan met vijf koolstof– atomen. Isopentaan is een zeer vluchtig en zeer brandbare vloeistof bij kamertemperatuur temperatuur en druk. De normale kookpunt is slechts een paar graden boven kamertemperatuur en isopentaan zal gemakkelijk koken en verdampen op een warme dag. Isopentaan wordt vaak gebruikt in combinatie met vloeibare stikstof tot een vloeistof bad temperatuur van -160 ° C te bereiken.
Aspiratie veroorzaakt ernstige irritatie van de longen, hoesten, pulmonale oedeem, opwinding, gevolgd door depressie.
Inslikken veroorzaakt misselijkheid en braken.

Damp / gas: Kooldioxide / Carbon Dioxide
Formule: CO2
Grenswaarde: 5000,00 ppm


Koolstofdioxide, ook wel kooldioxide of koolzuurgas, (chemische formule CO 2 ) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.
Hogere concentraties kunnen snel leiden tot storingen in de bloedsomloop. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken; dit kan leiden tot bewusteloosheid. Wordt verondersteld verder niet giftig te zijn.

Damp / gas: Koolmonoxide / Carbon Monoxide
Formule: CO
Grenswaarde: 25,00 ppm


Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of CO is een verbinding tussen Koolstof en Zuurstof en een gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare stoffen die koolstofverbindingen bevatten.
Koolmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk. Het gas is giftig doordat het zich veel (200-300 x) sterker aan het eiwit hemoglobine bindt dan zuurstof, waardoor het bloed geen zuurstof meer naar de weefsels kan transporteren.
Zelfs bij geringe concentraties van koolmonoxide in de omgevingslucht zal het hemoglobine daarom al gauw een aanzienlijk percentage koolmonoxide bevatten. Nog steeds vallen er in Nederland en België jaarlijks doden door koolmonoxidevergiftiging.

Damp / gas: Methylbromide / Methylbromide
Formule: CH3Br
Grenswaarde: 0,25 ppm


Methylbromide of broommethaan (CH 3 Br), is een kleurloos, bijna reukloos en giftig gas. Het werd in het verleden vooral gebruikt voor begassing in de landbouw om de bodem te steriliseren en om ratten, insecten, en schimmels te verdelgen (onder andere in zeecontainers).
Kortstondige inademing van methylbromide kan aanleiding geven tot duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, maagkrampen en braken. Het irriteert en veroorzaakt pijn aan de ogen. Reeds bij lage concentraties (afhankelijk van de blootstellingduur,) kan het dodelijk zijn. Contact met de huid veroorzaakt irritatie, jeuk, gevolgd door blaarvorming en pijn.

Damp / gas: Methylchloride / Chloro Methane
Formule: CH3CL
Grenswaarde: 25,00 ppm


Methylchloride (CH3Cl) is een kleurloos, brandgevaarlijk, vloeibaar gas met een etherachtige geur. Schadelijk bij inademing. Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Kan schade veroorzaken aan het centraal zenuwstelsel, de stofwisseling en het spijsverteringsstelsel.

Damp / gas: Methyleenchloride / Dichloromethane
Formule: CH2Cl2
Grenswaarde: 25,00 ppm


Dichloormethaan of methyleenchloride is een organische verbinding die hoofdzakelijk als oplosmiddel gebruikt wordt. Het is een kleurloze en vluchtige vloeistof met een matig zoete geur. Dichloormethaan is de minst giftige van de eenvoudige chloorkoolwaterstoffen, wat niet wil zeggen dat er geen gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Bij chronische blootstelling kan het een carcinogene werking hebben. Bij kortdurig huidcontact zal dichloormethaan een deel van het huidvet oplossen en aanleiding geven tot huidirritatie en mogelijk brandblaren of oppervlakkige brandwonden.

Damp / gas: Methyljodide / Iodomethane
Formule: CH3I
Grenswaarde: 0,25 ppm


Methyljodide, ook wel joodmethaan, en vaak afgekort als “Mei”, is de chemische verbinding met de formule CH 3 I. Het is een dichte , kleurloze, vluchtige vloeistof. In termen van chemische structuur, is het gerelateerd aan methaan door vervanging van een waterstof- atoom door een atoom van jodium. Inademen van de damp van joodmethaan kan schade aan longenlevernieren en het centraal zenuwstelsel geven. Klachten kunnen zijn: misselijkheid, duizeligheid en hoesten. Langdurig huidcontact leidt tot brandwonden. Inhalatie van grote hoeveelheden veroorzaakt longoedeem.

Damp / gas: Pentaan/ Pentane
Formule: C5H12
Grenswaarde: 600,00 ppm


Pentaan is om het even welk of één van organische samenstellingen met formule C5H12. Dit alkane is een component van sommige brandstoffen en is aangewend als specialiteit oplosmiddel in het laboratorium. Zijn eigenschappen zijn zeer gelijkaardig aan die van butaan en hexaan. Het bestaat in drie structurele isomeren, worden de vertakte isomeren geroepen isopentane en neopentane. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Damp / gas: Styreen / Styrene
Formule: C8H8
Grenswaarde: 20,00 ppm


Styreen is de triviale en meest gebruikte naam van ethenylbenzeen. Bij kamertemperatuur is ze een kleurloze vloeistof met een onaangename reuk.
De stof is irriterend voor de ogen , de huid en de luchtwegen. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terecht komt, kan chemische longontsteking ontstaan. Blootstelling kan het bewustzijn verminderen.
Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

Damp / gas: Sulfuryldifluoride / Sulfuryldifluoride
Formule: SO2F2
Grenswaarde: 2,40 ppm


Sulfurylfluoride is een kleurloos en reukloos gas, dat zwaarder is dan lucht en zich dus in laaggelegen ruimten en kelders kan ophopen. Bij de fumigatie wordt er een kleine hoeveelheid toegevoegd van een middel zoals chloorpikrine, dat tranende ogen of keelpijn veroorzaakt; dit dient als waarschuwing dat de ruimte nog niet veilig is om te betreden. Sulfurylfluoride is een toxisch gas, dat het centrale zenuwstelsel verzwakt. Symptomen zijn onder andere misselijkheid, maagpijn, duizeligheid, of stuiptrekkingen. Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot irritatie of aantasting van het ademhalingssysteem. Langdurige blootstelling kan leiden tot dodelijk longoedeem.

Damp / gas: Tetrachloormethaan / Benziform
Formule: CCl4
Grenswaarde: 20,00 ppm


Tetrachloormethaan of koolstoftetrachloride, kortweg tetra genoemd, is een organische verbinding van koolstof en chloor, met als brutoformule CCl4. Tetrachloormethaan wordt ook wel vlekkenwater genoemd. Vlekkenwater is eigenlijk een onjuiste benaming, aangezien er geen water in voorkomt. Water en tetrachloormethaan mengen namelijk niet: water is polair en tetrachloormethaan apolair. Tetrachloormethaan werd dan ook veel gebruikt als apolair oplosmiddel in de chemie. Tegenwoordig is het vanwege zijn carcinogene eigenschappen niet meer toegestaan tetrachloormethaan in open reactievaten te gebruiken, terwijl ook het gebruik in gesloten opstellingen aan strenge regels onderworpen is.
De werking van tetrachloormethaan berust op het apolaire karakter van de stof. Hoewel de binding tussen koolstof en chloor polair is, heeft de tetraëdrische constructie van de stof tot gevolg dat de molecule symmetrisch is en dus geen netto dipoolmoment bezit. Doordat tetrachloormethaan apolair is, kan het goed vetten oplossen. Het lost ook elementair zwavel en jood vrij goed op. Tetrachloormethaan is bij inademing en bij inname giftig.

Damp / gas: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan / 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Formule: C2H2F4
Grenswaarde: 1000,00 ppm


1,1,2-tetrafluorethaan,is een HFK of gehalogeneerde fluorkoolwaterstof. De chemische formule van 1,1,1,2-tetrafluorethaan is CH2FCF3. De stof heeft wel een 1300 maal hogere aardopwarmingsvermogen dan CO2, maar is daarmee wel één van de minder schadelijke fluorkoolwaterstoffen. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. Schadelijk bij inademing. Kan voorbijgaande, lichte hoornvliesbeschadiging veroorzaken. Kan huidverkleuring veroorzaken. Het product kan op de huid plakken en bij verwijdering irritatie veroorzaken. Bovenmatige blootstelling kan irritatie van de bovenste ademhalingsorganen (neus en keel) en de longen veroorzaken. Kan longoedeem (vloeistof in de longen) veroorzaken. De astmatische symptomen kunnen hoest, moeilijkheden bij de ademhaling en een gevoel van benauwdheid omvatten. De effecten kunnen vertraagd opkomen. In sommige gevallen kunnen de ademhalingsmoeilijkheden levensgevaarlijk zijn. Symptomen van bovenmatige blootstelling kunnen anesthetische of narcotische effecten zijn; duizeligheid en slaperigheid kunnen waargenomen worden.

Damp / gas: Tolueen / Toluene
Formule: C7H8
Grenswaarde: 40,00 ppm


Tolueen of beter methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd is een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep. De stof wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties schadelijk, het kan geheugenproblemen veroorzaken. Behalve dat het cumulatief schadelijk is, is het ook op de korte termijn schadelijk. Inademing van grote hoeveelheden veroorzaakt duizeligheid en misselijkheid. Men kan zelfs buiten bewustzijn raken. Benzeen is echter schadelijker. Daarom streeft men er in de chemie naar om benzeen als solvent zo veel mogelijk door tolueen of dimethylbenzeen te vervangen.

Damp / gas: Waterstofcyanide / Hydrogen Cyanide
Formule: HCN
Grenswaarde: 0,90 ppm


Blauwzuur is een uiterst giftige chemische verbinding van waterstof, koolstof en stikstof . Blauwzuur ruikt naar amandelen; deze geur is vanwege de extreme giftigheid van blauwzuur een alarmsignaal in elk chemisch laboratorium. Een groot deel van de mensheid kan echter door genetische oorzaken de geur niet ruiken. Voor hen is blauwzuur geurloos en dus nog gevaarlijker.
De acute giftigheid van blauwzuur komt doordat het door de longen snel in het bloed kan worden opgenomen en naar de weefsels getransporteerd. De weefsels die het meest van zuurstof afhankelijk zijn, de hersencellen, lopen het eerst schade op. Een blootgestelde raakt, afhankelijk van de dosis, al snel bewusteloos en de dood treedt binnen enkele minuten in. De dodelijke dosis voor volwassenen zou ongeveer 150 mg zijn. De damp van blauwzuur mengt goed met de lucht en vormt gemakkelijk explosieve mengsels (explosief bij 5,6 tot 40 % lucht).

Damp / gas: Xyleen / Xylene
Formule: C8H₁₀
Grenswaarde: 48,00 ppm


Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur. Xyleen is gevaarlijk: het werkt bedwelmend, is schadelijk voor de huid (eczeem) en is een carcinogeen (kankerverwekkend).

Damp / gas: Zuurstof / Oxygen
Formule: O2
Grenswaarde: Minimaal 18,9 Vol% – maximaal 21,5 Vol%


Zuurstof komt als enkelvoudige stof vooral als dizuurstof (O2) in de atmosfeer voor. In samengestelde vorm is het eveneens een wijdverspreid element omdat alle water van de oceanen en alle silicaten waar de aardkorst uit bestaat zuurstof bevatten. Gemeten naar gewicht is zuurstof veruit het meest voorkomende element in het menselijk lichaam: dat bestaat voor ongeveer 65 % uit zuurstof (voornamelijk in de vorm van water).

Damp / gas: Zwavelkoolstof / Carbondisulfide
Formule: CS2
Grenswaarde: 5,00 ppm


Verbinding van zwavel en koolstof; giftige, in zuivere toestand onaangenaam ruikende vloeistof met laag kookpunt. Bij hoge concentraties en bij langdurige inademing van koolstofdisulfide is de stof giftig.

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via ons contactformulier.