Skip to content

Algemeen
De vertegenwoordigers van de familie Sphaeroceridae waartoe de latrinevlieg behoort, noemt men in Amerika kleine mestvliegen. Dit is wel een juiste benaming, want deze vliegjes treft men vaak in grote aantallen aan onder meer op en bij dierlijke uitwerpselen.

Uiterlijk en leefwijze
Deze kleine, donker gekleurde vliegjes ontwikkelen zich op zeer vochtige plaatsen, daar waar de bodem verontreinigd is door rottend organisch materiaal. Dergelijke broedplaatsen worden in woningen onder meer gevormd daar waar de afvoer van de gootsteen lek is of als er iets mankeert aan de afvoer van de toiletten. De vliegjes kunnen zich ook in de omgeving van woningen ontwikkelen o.a. in mesthopen en in stallen.

Wering/bestrijding
De enige effectieve bestrijding bestaat uit het opzoeken van de broedplaats(en) en het saneren daarvan. In geval van lekkage van gootsteen of toiletten kan men het verontreinigde materiaal uit de kruipruimte trachten te verwijderen of af te dekken met een laag schoon zand. Wanneer de vliegjes zich buiten de woning ontwikkelen dient zoveel mogelijk aandacht aan de wering te worden besteed, onder meer door horren in open ramen aan te brengen. Mestopslag in de directe omgeving van woningen dient men te vermijden, of de mest moet goed worden afgedekt. In stallen dient men een goede hygiëne te betrachten. Eventueel kan men daar overgaan tot een bestrijding van de vliegenlarven (maden) in de mest met behulp van daartoe toegelaten bestrijdingsmiddelen.

Indien de bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van dit advies onvoldoende resultaat mocht geven, kunt u altijd contact opnemen met EWS.